ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ธ.ค. 62 ถึง 30 ธ.ค. 62 งานแสดงประจำปี
04 ธ.ค. 62 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี
01 ธ.ค. 62 งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ประจำปี
25 พ.ย. 62 พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าฯ
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี
10 พ.ย. 62 รายงานข้อมูลนักเรียน DMC ครั้งที่ 2
06 พ.ย. 62 ถึง 08 พ.ย. 62 สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
05 พ.ย. 62 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2
11 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1
10 ต.ค. 62 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1
08 ต.ค. 62 ส่งคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและเอกสารชั้นเรียน
01 ต.ค. 62 ถึง 05 ต.ค. 62 การทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1
28 ก.ย. 62 ถึง 29 ก.ย. 62 ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปี
23 ก.ย. 62 ส่งผลการประเมินตนเอง เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2(1 ต.ค.)
10 ก.ย. 62 ส่งข้อสอบ ภาคเรียนที่ 1
10 ส.ค. 62 งานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
26 ก.ค. 62 งานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
23 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา
15 ก.ค. 62 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี
01 ก.ค. 62 งานสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี
26 มิ.ย. 62 งานสุนทรภู่ และงานรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด ประจำปี
10 มิ.ย. 62 รายงานข้อมูลนักเรียน DMC ครั้งที่ 1
05 มิ.ย. 62 กิจกรรมสิ่งแวดล้อมโลก ปลูกพืชสวนเกษตรพอเพียง
03 มิ.ย. 62 ถึง 05 มิ.ย. 62 กิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา
31 พ.ค. 62 ส่งรายงานสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 1
27 พ.ค. 62 ถึง 29 พ.ค. 62 สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1
23 พ.ค. 62 งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
17 พ.ค. 62 งานปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1