ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงมาร์ชตาเรือง
เพลงโรงเรียน

มาร์ชตาเรือง

พวกเราคือ  หมู่เหล่า  ชาวตาเรือง

ลูกน้ำเงิน  เหลือง  ร่วมจิต  คิดสร้างสรรค์

มีกิจใด  งานสิ่งใด  สารพัน

ร่วมฝ่าฟัน  ขจัดทุกข์  สุขเปรมปรีด์

เกียรติภูมิ  ยิ่งใหญ่  ในถิ่นแคว้น

ทั่วทุกแดน  ล้วนประจักษ์  ในศักดิ์ศรี

เรารู้เรียน  เรารู้เล่น  เป็นคนดี

สร้างชีวี  พัฒนา  คุณค่าคน

สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย

จดจำไว้  ใส่จิต  คิดเหตุผล

มีคุณธรรม  นำความรู้  คู่เคียงตน

หมั่นฝึกฝน  มุ่งฝักใฝ่  ในศาตร์วิชา

ร่วมใจภัก  รักชาติ  ศาสตร์กษัตริย์

พร้อมยืนหยัด  เทิดไท้  ให้อยู่คู่ฟ้า

เพื่อชาติไทย  ของผองไทย  ได้พัฒนา

ไทยเลิศล้ำ  ก้าวหน้า  ด้วยพวกเราเอย

ไทยเลิศล้ำ  ก้าวหน้า  ด้วยพวกเราเอย