ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์     

     

 มุ่งพัฒนามาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี สุขภาพดีมีวินัย

ใส่ใจเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 

 
พันธกิจ


               1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
                2. พัฒนากระบวนการคิดและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
                3. พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
                4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม