ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์

 

เป้าประสงค์

1.บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ  และมีคุณลักษณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาวิชาชีพ

2.ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้เรียน และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

3.ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

4.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการบริหารที่ดีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐา

ยุทธศาสตร์
1.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2.ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.ด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
5.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
รายละเอียดยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

1.1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2การปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยความสามัคคีสมานฉันท์สันติวิธีต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 การปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียนชุมชนท้องถิ่นและสังคม
2.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active_Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
2.6 สนับสนุนการผลิตจัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.8 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme forInternational Student Assessment) การทดสอบระดับชาติ (O-NET)(NT)
2.9 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
2.10 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการเช่นสะเต็มศึกษา (ScienceTechnology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
2.11 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
3.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
4.1สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียนระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงเช่น
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology :DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance LearningTelevision : DLTV) ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.1พัฒนาระบบการวางแผนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติการกำกับติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
6.4สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
6.5ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
6.6ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาโรงเรียนจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน