ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

เรียนออนไลน์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564


เรียนออนไลน์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564


เรียนออนไลน์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564


เรียนออนไลน์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564เรียนออนไลน์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564


เรียนออนไลน์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564


เรียนออนไลน์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564


เรียนออนไลน์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564


เรียนออนไลน์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564


เรียนออนไลน์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564


เรียนออนไลน์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WF8EM3MdRe0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>