ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน
ผลงาน

ปีการศึกษา 2556

  • - รางวัลชนะเลิศ  ระดับดี  โรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  (กระทรวงสาธารณสุข)
  • - รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  การประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  การแข่งขัน "โต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
  • - โรงเรียนดีศรึตำบล
  • - โรงเรียนคุณภาพ 9 ดี  ระดับดีเยี่ยม
  • - ผ่านการประเมิน สมศ.รอบที่ 3