ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคมกริช อันทรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเรืองฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย แผ่นพงษ์ศิลป์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ค. 2525