ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นๆ

นายเพิ่มพูน นาสมใจ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดารัตน์ แดงพงศา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอานนท์ แก้วเขียว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายภาคิน พาสัญจร
นักการ