ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุปราณี รอบคอบ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางปองจิรา จตุรวงค์
ครู คศ.2

นางเมธาวินี สากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางกันนิกา ทองทุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1