ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกันนิกา ทองทุม
ครู คศ.2

นางสาวณัฐิดา กุลศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกัญปณัสม์ อภัยพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปริศนา ทบหลง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2