ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมบูรณ์ แผ่นพงษ์ศิลป์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรรณิดา ทองมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1