ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภานี เมืองซอง
ครู คศ.3

นางสาวกันทิมา เชิงไชย
ครู คศ.1