ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปราณี ประสิทธิผล
ครู คศ.3

นางดวงพร จันทร์ประดิษฐ์
ครู คศ.2

นางขนิษฐา พรตเจริญ
ครู คศ.1