ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางนงพร ผิวพรรณ
ครู คศ.2

นางสาวขนิษฐา พีรพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางกาญจนา สมตุ้ย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางไพลิน คุ้มทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2