ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกรวิก อำปั้น
ครูผู้ช่วย

นายพงษ์ธเนศร์ สนเคหงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางกรองทอง พยัคฆสังข์
ครู คศ.2