ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจุฑารัตน์ คุ้มอิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางศุภรัตน์ บุบผาหอม
ครู คศ.2