ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางยุวณีย์ สงวนทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนิชานันท์ บุรวัชระไชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายนะที ราชนิรัมย์
ครูผู้ช่วย

วัชรพงษ์ ทองเกลี้ยง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร สาธุพันธ์
ครูผู้ช่วย