ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัญนา สีหนาท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางญาณิศา เบ็ญจกิจ
ครู คศ.2

นางสาวมณีรัตน์ ชัยสิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2