ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ทดสอบ
ชื่ออาจารย์ : วัชรพงษ์ ทองเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,09:59  อ่าน 330 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พีรพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2554,12:34  อ่าน 1305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมคำคล้องจองประกอบการเล่นนิ้วมือ
ชื่ออาจารย์ : นางสุปราณี รอบคอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2554,12:11  อ่าน 1137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด พระพุทธศาสนา
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี ประสิทธิผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2554,12:07  อ่าน 1340 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุด:อยู่ดีมีสุข
ชื่ออาจารย์ : นางยุวณีย์ สงวนทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2554,12:01  อ่าน 1000 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สไลด์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสมบูรณ์ แผ่นพงษ์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2554,10:53  อ่าน 1168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย แผ่นพงษ์ศิลป์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2554,15:13  อ่าน 1080 ครั้ง
รายละเอียด..